ZDA

natjecaji

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar
//  Aktualni  |  Rezultati  |  Arhiva  //

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja GRADSKE TRŽNICE U ZADRU

28.10.2016
Natjecaj Trznica


Odgovori na pitanja natjecatelja zaprimljena zaključno s 14. listopada 2016.


GRUPA PITANJA A

1. U Uvjetima natječaja navodi se da je uvjet stručnosti zadovoljan ukoliko je jedan autor ovlašteni arhitekt, dok se u konzervatorskim smjernicama navodi da je samo u fazi natječaja izuzeto sudjelovanje specijalizirane osobe s dopuštenjem Ministarstva kulture. Mora li ipak osoba ovlaštena za projektiranje imati dopuštenje Ministarsva kulture?
Odgovor: Ne, u natječajnoj fazi ne treba. U fazi izrade glavnog projekta osoba ovlaštena za projektiranje treba imati dopuštenje Ministarstva kulture.


GRUPA PITANJA B

1. U točki 2.4. Programa natječaja u dijelu Uređenje ostalog prostora unutar obuhvata natječaja navodi se da se u pravilu očekuje zadržavanje postojećeg parternog i krajobraznog uređenja  u Zoni 1 uz manje intervencije, dok se u dijelu Način obrade partera i uvjeti pristupačnosti navodi da se očekuje prijedlog obrade partera sukladno predloženoj organizaciji prostora. Da li je natječajem predviđena mogućnost potpuno nove obrade partera cijelog obuhvata?
Odgovor: Poželjno je sačuvati parter u zoni 1 uz manje intervencije i logičnu zamjenu dijela popločenja zbog izvedbe konstrukcije nadstrešnice. Novi način obrade partera očekuje se u zoni 2.

2. Programom je traženo anketno predložiti način korištenja  crkve sv. Šime međutim postojeće podloge ne daju dovoljno informacija o postojećem stanju, npr. bočni pogledi, krov i sl. Hoće li biti dostupne podloge sa svim potrebnim podatcima?
Odgovor: U crkvi sv. Šime trenutno se nalazi trgovina koju je potrebno ukloniti. Uz jugozapadno pročelje crkve nalazi se dogradnja ( dio s pročeljem od opeke ) koja nije dio crkve, te će se ukloniti. Na jugoistočnoj strani crkve trebala bi se nalaziti apsida. Jugozapadni i jugoistočni dio crkve sv. Šime nije još istražen, te ne postoji dokumentacija o tom dijelu. U prilogu 1 nalaze se dodatne fotografije pročelja sv. Šime.


GRUPA PITANJA C

1. Koja je dimenzija traženih rashladnih vitrina?
Odgovor: Rashladne vitrine su dimenzija 1,5 m x 0,9 m, visine 1,3 m. Natjecatelji su slobodni predlagati novi dizajn rashladnih vitrina.

2. Treba li se riješiti prostor za odlaganje otpada (zona 1) ili to nije dio ovog natječaja?
Odgovor: Odvoz otpada rješavati će se direktno s komunalnom službom. Natjecatelji su slobodni predlagati vlastita rješenja zbrinjavanja komunalnog otpada.

3. Da li je moguće dobiti podloge postojećih objekata (pdf) u većoj rezoluciji?
Odgovor: Postojeće podloge u većoj rezoluciji i nacrti bedema u dwg formatu mogu se preuzeti na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zadra kao prilog 2.


GRUPA PITANJA D

1. Molimo da se materijali iz priloga C dostave u upotrebljivijem obliku (scanovi u visokoj rezoluciji ili dwg format).
Odgovor: Postojeće podloge u većoj rezoluciji i bedemi u dwg formatu mogu se preuzeti na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zadra kao prilog 2.


GRUPA PITANJA E

1. Hoce li idejno rjesenje čija koncepcija podrazumijeva izvedbu nadstresnice (cijele ili djelomicno) u visini većoj od visine bedema biti eliminirano kao neprihvatljivo i protivno propozicijama natjecaja (obzirom da ste napisali u dokumentaciji da je preporuka da se ne prelazi visina bedema)?
Odgovor: Nadstrešnica ne smije konkurirati bedemima, te je stoga preporuka da se ne prelazi visina bedema.

2. Možete li:
a/ u obuhvatu označiti dio s rashladnim vitrinama, koji se, zbog već izvedene infrastrukture ostavlja na istoj poziciji,
b/ koliko mjesta je potrebno predvidjeti,
c/ da li je to prostor na platou ili prostor u proširenju ulice, odnosno između sadašnje zgrade uprave tržnice i teretnog lifta i pristupnog stubišta?
Odgovor: a) U prilogu 3 nalaze se fotografije dijela tržnice s rashladnim vitrinama koje se nalaze na sjeveroistočnom dijelu zone 1. Uz opravdan razlog mogu se premjestiti.
b) 8 mjesta
c) prostor na platou


3. 1. Da li se navedeni prostor omeđen zgradom tržnice i bedemom, odnosno njegovim proširenjem zadržava kao prostor za štandove ili se oni izmještaju te ga je potrebno samo parterno urediti?
Odgovor: Može se zadržati kao prostor za štandove. Natjecatelji su slobodni predlagati neka druga rješenja.

4. Da li površina natkrivanja obuhvaća isključivo gabarite označene plavim? Točnije, vezano za ostatke zidova kuće „Pasini“ - gdje je označena praktično polovica tog prostora, da li se smije/ne smije potpuno natkriti taj dio tržnice. Ako postoji preporuka-molimo elabirirati.
Odgovor: Preporuka je da se ne natkriva potpuno dio s ostacima kuće Pasini. U Programu natječaja u Posebnim uvjetima – konzervatorska studija na str. 29. navodi se: …“Sljedeća značajna mikrolokacija odnosi se na ostatke nekadašnje kuće Pasini uz istu ulicu, a na samom jugozapadnom uglu platoa Zelene tržnice.“…„Projektiranje nadstrešnice na Zelenoj tržnici i njena tlocrtna dispozicija kao i visina trebaju uzeti u obzir prethodno zadane parametre, u smislu da ih ne smiju negirati, zakloniti ili se na iste naslanjati.“…

5. Dostupna dokumentacija –osobito dio pdf-ova je slabo čitljiv, stoga molimo da dostavite dwg – fileove svih priloga, obzirom da je očito da su pdf-ovi generirani iz kompjuterskih nacrta, a ne nacrta crtanih rukom.
Odgovor: Postojeće podloge u većoj rezoluciji i nacrti bedema u dwg formatu mogu se preuzeti na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zadra kao prilog 2.

6. Molimo Vas da dostavite 3-d model, ako je moguće.
Odgovor: Nije moguće.

7. U zoni 2 – zgrada tržnice:
– obzirom na sve prostore, možemo li dio tih prostora ukopati, odnosno smije li se dati rješenje zgrade katnosti podrum+priz ili pr+pk,/uvučeni kat/terasa…;?
Odgovor: Ukopavanje nije preporučljivo. Izvedba podrumske etaže u ovom dijelu ovisi o budućim arheološkim nalazima.

- Obzirom da je označena površina za izgradnju zgrade na nekoliko kat.čestica , te jedinstvena čestica nije/neće biti formirana, da li je cijela naznačena površina gabarit nove zgrade ili se treba odmaknuti 3 m :.
„…Iznimno, u izgrađenim dijelovima naselja kada je građevinski pravac definiran postojećom izgradnjom moguća je i manja udaljenost (ali ne manja od 3,0 m) pa i podudaranje regulacijskog i građevinskog pravca unutar starih jezgri u skladu sa zatečenim stanjem susjednih građevina i/ili prema uvjetima UPU-a, osim unutar prometnih koridora. (članak 51.) …“
Odgovor: Cijela naznačena površina je površina za gradnju unutar koje je potrebno smjestiti zgradu. Ne treba se odmaknuti 3 m.

- Traži se prijedlog vezan uz ugao Palače Cedulin – možete li naznačiti točno predviđeni dio i elaborirati malo bolje?
Odgovor: Uz sjeveroistočno pročelje nalazi se dogradnja neprimjerena palači Cedulin. U Programu natječaja u dijelu Posebni uvjeti – konzervatorska studija na str. 30 navodi se: …„U prostoru ove ulice, do ulice Jurja Barakovića potrebno je ukloniti recentne gradnje naslonjene na dio Kompleks Stare bolnice (foto Vjeko) Nakon obavljenih arheoloških istraživanja treba izraditi projekt popločenja ove ulice i predvidjeti mogućnost prezentacije ostataka ove crkve.“… U grafičkom prilogu 6 označene su neprimjerene dogradnje koje se uklanjaju.


PRILOZI UZ ODGOVORE NATJECATELJIMA GRADSKA TRŽNICA ZADAR:


* Prilog 1 (.rar, 16,3 MB)
* Prilog 2 (.rar, 866,6 MB)
* Prilog 3 (.rar, 50,6 MB)