ZDA

natjecaji

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar
//  Aktualni  |  Rezultati  |  Arhiva  //

Odgovori na pitanja zaprimljena zaključno s 23. lipnja 2015.

01.07.2015


SET PITANJA A

1. Je li moguće da je kig za zonu B 0,04?
Odgovor: Plan višeg reda (Prostorni plan uređenja grada Zadra, Sl. gl. grada Zadra br. 4/04; 3/08; 4/08; 10/08; 21/10; 16/11) prema čl. 247a., st. 2., točka 4. za navedenu zonu predviđa kign 0,85.

2. Katnost koja je navedena na markicama zone A i B je informativnog karaktera ili se moramo strogo držati te katnosti? I u tom slučaju Vas molimo točne dimenzije tih dijelova.
Odgovor: U području obuhvata Plana određeno je:
- maksimalno dozvoljena visina građevine Hv= 24 m
- maksimalno dozvoljeni broj etaža građevine je: nadzenmo 6 etaža i podzemno 2 etaže
(članak 30., UPU vojarne Franka Lisice – novi kampus; Sl. gl. grada Zadra br. 16/11; 10/13)


3. Je li moguće razdvojiti kuhinju studentske menze na više etaža s obzirom na više sadržaja? Ako ne, je li moguće dopremati hranu internim liftom?
Odgovor: Ne preporuča se razdvajanje takvog sadržaja, ali sve ovisi o idejnom rješenju.
Moguće je dopremati hranu unutarnjim liftom.


4. Možete li nam reći kakav sadržaj se predviđa na markicama koje su otprilike 9x13m i katnosti P+4, a nalaze se rasprostranjene uokolo zona A i B?
Odgovor: Markice su van zone obuhvata te nisu predmet natječaja.
Na predmetnim građevnim česticama predviđena je JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA – SOCIJALNA NAMJENA - studentski domovi i paviljoni, prema čl. 9., st. 1.: "Unutar namjene D2-2 planirana je gradnja studentskih domova i studentskih paviljona."


5. Je li moguće smjestiti neke sadržaje pomorskog odjela u podrumske etaže s obzirom da su u shemama prikazani bez otvora?
Odgovor: Da.

6. Možete li nam reći kakav sadržaj se predviđa u zgradi koja se nalazi točno između zone A i B? Je li moguće rješenjem predvidjeti prolaz kroz tu zgradu kako bi se zone A i B povezale?
Odgovor: Navedena zgrada je zgrada fakulteta (JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE – VISOKO UČILIŠTE) još nedefiniranog programa. Prolaz kroz zgradu nije predviđen planom.


SET PITANJA B

Sva pitanja se odnose na zgradu na čestici 30

1. Kolika je maksimalna visina studentskog tornja?
Odgovor: Pogledaj set pitanja A, pitanje 2.

2. Da li je određena tlocrtna dimenzija studentskog tornja?
Odgovor: Tlocrtna dimenzija studentskog tornja određena je suklano kartografskom prikazu 4-1 Način i uvijeti gradnje nadzemnih etaža, UPU Vojarne Franka Lisice - Novi kampus; Sl. gl. grada Zadra br. 16/11; 10/13). Vidi članak 27. Plana.

3. Da li je određena tlocrtna pozicija studentskog tornja?
Odgovor: Tlocrtna pozicija je određena sukladno kartografskom prikazu 4-1 Način i uvjeti granje nadzemnih etaža, UPU Vojarne Franka Lisice - Novi kampus (Sl. gl. grada Zadra br. 16/11; 10/13).

4. Da li čajna kuhinja treba biti na svakoj etaži studentskog tornja ili ih je potrebno samo 5 (kao što piše u programu)
Potrebno je minimalno jedna čajna kuhinja na svakoj etaži studentskog dormitorija.

5. Da li je određena maximalna širina zgrade fakulteta?
Odgovor: Maksimalna širina zgrade određena je kartografskom prikazu 4-1 Način i uvjeti granje nadzemnih etaža, UPU Vojarne Franka Lisice - Novi kampus (Sl. gl. grada Zadra br. 16/11; 10/13).

6. Da li su dimenzije „MOSTA 1“ zbilja 18,5 x 18,5 ili može biti manje (u programu piše 272,25 m2 što ne odgovara dimenzijama iz sheme)? Naime, ta širina se teško može uklopiti u širinu zgrade fakulteta.
Odgovor: Svijetle dimenzije prostorije „MOSTA 1“ su 16,5x16,5m.

7. Ako se poštuje zadana markica i katnost (p+5) iz prostornog plana zgrade fakulteta imaju bruto površinu od cca 15000 m2. Pošto prema programu  bruto površina iznosi 9104,42 m2 javlja se nelogičnost u razlici kvadrata. Kako postupiti prema ovom pitanju?
Odgovor: Na zadanoj markici dozvoljena je izgradnja ukupno 16745,62 m2 nadzemno i 9023,02 m2 podzemno, odnosno 25768,64 m2 ukupno. Programom se predviđa izgradnja studentskog dormitorija bruto površine 8208,3 m2, zgrade fakulteta 9104,42 m2, garaže, spremišta i tehničkih prostorija 3660,00 m2, odnosno zgrade ukupne bruto površine 20.972,72 m2.


SET PITANJA C

1. UPU-om prostora vojarne Franka Lisice – Novi Kampus (Glasnik Grada Zadra dr. 16/11, 10/13), definirani su urbanistički parametri za gradnju na parcelama za koje je raspisan predmetni natjecaj. U „Tabeli 4. Parametri za uvjete gradnje građevina“, za parcelu 34, gdje je predviđena izgradnja menze i studentskih paviljona, definiran je max. kig. nad. 0,04? Smatramo da je to greška, te molimo definiranje max. Kig. nad za parcelu 34.

U istoj tabeli je, za parcelu 30, gdje je predviđena izgradnja fakulteta i studentskog dormitorija, definiran max. kig. nad. 0,58. Predviđena markica za izgradnju objekta, definirana na karti „4.1. Način i uvjeti gradnje nadzemnih etaža“, ima površinu cca 4508m2, što je 62% ukupne površine parcele (7278,32 m2), kig= 0,58.
Odgovor: Vidi set pitanja „A“, pitanje 1.

2. U sklopu natječajnog programa, u tablici gdje su iskazane površine studentske menze, dana je ukupna neto korisna površina studentske menze od 1510,00 m2. Na tu površinu dodano je 50% da bi dobili bruto površinu, koja iznosi 2265,00 m2. Kada se predviđena bruto površina podjeli s površinom parcele, ispada da je koeficijent izgrađenosti kig=0,74, tako da nije moguće smjestiti bruto površinu predviđenu programom.
Može li se predvidjeti veća katnost studentske menze, i koliko etaža?
Može li se graditi podrumska etaža?
Može li se predvidjeti manja površina predviđenih prostora studentske menze?
Odgovor: Nije moguće predvidjeti veću katnost, nije moguće odstupiti od obaveznih građevinskih pravaca (Vidi čl.27., st. 2.: "Građevine moraju s najmanje 75% pročelja ležati na obveznom građevinskom pravcu."), nije moguće graditi podrumske etaže, nije moguće veće odstupanje od površina zadanih programom.

3. Natječajnim programom definirano je da postotak zelenila na parceli studentske menze treba biti min. 30%. Predviđena markica za izgradnju objekta, definirana na karti „4.1. Način i uvjeti gradnje nadzemnih etaža“, ima površinu cca 1956m2, kada to oduzmemo od ukupne površine parcele (3045,75 m2), dobijemo neizgrađenu površinu od 1089,75m2, odnosno cca 36%. Za uređenje prilaznog trga, odnosno terase i ostalih pješačkih površina oko menze ostaje 6% površine parcele ili cca 180m2.
Da li se postotak zelenila gleda kumulativno za cijeli obuhvat UPU-a ili se i na predmetnoj parceli taj postotak treba zadovoljiti?
Odgovor: Postotak zelenila treba kumulativno zadovoljiti unutar granica obuhvata UPU-a. Vidi članak 39, st. 1., Plana: „Na građevnim česticama namjenjenim gradnji studentskih paviljona postotak zelenila mora biti min. 30%, a na ostalim može biti i manji ali na manji od 5%.“

4. UPU-om prostora vojarne Franka Lisice – Novi Kampus, definirana je maksimalno dozvoljena visina građevine Hv=24,0m, i maksimalno dozvoljeni broj etaža građevine: nadzemno 6 etaža i podzemno dvije etaže.
Prema postavljenim parametrima, svaka etaža može biti visine 4m, što nije potrebno za etaže gdje su smještene studentske sobe (studentski dormitorij i studentski paviljoni). Može li se u natječajnom rješenju predvidjeti veći broj etaža građevine, s time da se poštuje maksimalna visina vijenca građevine, Hv =24m?
Odgovor: Ne.

5. Da li su natjecatelji obavezni pridržavati se građevinskih pravaca koji su dani na karti „4.1. Način i uvjeti gradnje nadzemnih etaža“ i u kojoj mjeri su moguća odstupanja od zadanog? Natječajnim programom, odnosno definiranim potrebnim površinama, obveznim građevinskim pravcima, te katnošću, u velikoj mjeri su definirani volumeni predviđenih građevina, te se natjecateljima ostavlja malo prostora za doprinos u oblikovanju te predlaganje alternativnih rješenja.
Odgovor: Natjecatelji su obavezni pridržavati se parametara određenim Prostornim Planom.PRILOZI:* Sheme dvorana (.rar, 1,0 MB)
* Zračne snimke (.rar, 7,7 MB)
* UPU Odredbe (.docx, 0,9 MB)